ProCredit Bank

ProCredit Bank

0800 000 10 Contact Centru

+373 22 27 07 07 pentru apeluri internaționale

 

 

În atenția acționarilor B.C. „ProCredit Bank” S.A. Aviz de convocare a Adunării Generale Anuale a Acționarilor B.C. „ProCredit Bank” S.A.

În conformitate cu prevederile art.53 și art.55 ale Legii privind societăţile pe acţiuni nr.1134-XIII din 20.04.1997, în temeiul deciziei Consiliului de Administraţie al Băncii din 27.02.2017, B.C. „ProCredit Bank” S.A. convoacă Adunarea Generală Anuală a Acţionarilor. Forma de desfășurare a Adunării – cu prezenţa acționarilor.

 

Adunarea va avea loc la 20 aprilie 2017, la următoarea adresă: MD-2001, bd.Ștefan cel Mare și Sfânt 65, of.901, mun.Chișinău, Republica Moldova, ora 11:00.

 

Şedinţa va avea următoarea Ordine de zi:

 1. Determinarea cvorumului
 2. Alegerea Preşedintelui şi Secretarului Adunării
 3. Revizuirea şi aprobarea Ordinii de zi
 4. Revizuirea şi aprobarea dării de seamă financiare a Băncii pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2016
 5. Aprobarea dării de seamă anuale a Consiliului de Administraţie al Băncii şi a dării de seamă anuale a Comisiei de Cenzori a Băncii
 6. Examinarea şi aprobarea raportului financiar anual al Băncii pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2016, pregătit de Societatea de Audit „PriceWaterhouseCoopers Audit” S.R.L.
 7. Confirmarea societății de audit independente pentru anul financiar care se încheie la 31 decembrie 2017 şi stabilirea remuneraţiei pentru serviciile prestate de aceasta
 8. Confirmarea societății de audit care va îndeplini funcţia Comisiei de Cenzori şi aprobarea taxei anuale pentru serviciile prestate
 9. Repartizarea profitului anual al Băncii pentru anul 2016
 10. Aprobarea modificărilor la Statutul Băncii
 11. Revizuirea și aprobarea Codului de Guvernare Corporativă al Băncii

 

Despre materialele aferente ordinii de zi a Adunării Generale Anuale a Acționarilor, acţionarii vor fi informaţi adiţional prin transmiterea documentelor relevante la adresa sediului lor. Totodată, acţionarii pot lua cunoştinţă de acestea la sediul B.C. „ProCredit Bank” S.A., începând cu 04.04.2017, în zilele de lucru, între orele 09:00 – 18:00.

 

Lista acţionarilor cu drept de participare la Adunarea Generală Anuală a Acționarilor va fi întocmită de către Registratorul Independent „Grupa Financiară” S.A. la situaţia din 23 martie 2017. Înregistrarea participanţilor la Adunare se va efectua la prezentarea actului de identitate. Reprezentanţii participanţilor vor fi obligați să prezinte de asemenea și o procură (în original), perfectată în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova.

 

Comitetul de Conducere al B.C. „ProCredit Bank” S.A.